Ochrona Środowiska

Jeżeli spalasz węgiel, gaz, paliwo w samochodzie, pobierasz wodę lub odprowadzasz ścieki to korzystasz ze środowiska.

Przegląd Twojej Firmy przez naszych specjalistów umożliwi im ustalenie, jakie Firma ma rzeczywiście zobowiązania wynikające z wymogów prawa. Dotyczą one przede wszystkim uzyskania decyzji administracyjnych oraz ustalenia wysokości opłat, które Firma powinna ponosić za gospodarcze korzystanie ze środowiska. Opłata ta ma charakter para-podatku - nie wniesienie odpowiedniej kwoty do budżetu może powodować słone kary. Aby obciążenia były jak najmniejsze zaproponujemy rozwiązania optymalizujące.

Jeżeli Twoja firma korzysta ze środowiska powinieneś:

 • prowadzić ewidencję korzystania ze środowiska
 • naliczać opłaty za korzystanie
 • przesyłać informacje o zakresie korzystania ze środowiska do właściwych urzędów.

Specjaliści

Zespół specjalistów tworzą doświadczeni inżynierowie ochrony środowiska, którzy ukończyli ponadto studia podyplomowe w zakresie prawa ochrony środowiska. Specjalizują się oni w zagadnieniach prawno-ekonomicznych i techniczno-organizacyjnych.

Pakiet Usług dla Firmy

 1. Wstępny przegląd dokumentów (w tym umów z odbiorcami odpadów) oraz instalacji w celu określenia potrzeb w zakresie ochrony środowiska.
 2. Opracowywanie dokumentów i dokonywanie uzgodnień z Organami Administracji w zakresie gospodarki odpadami wytwarzanymi przez Przedsiębiorstwo a w szczególności sporządzanie wniosków o wydanie decyzji zezwalających na prowadzenie działalności, w wyniku której powstają odpady.
 3. Założenie kart ewidencji odpadów i nadzorowanie sposobu prowadzenia ewidencji odpadów przez pracowników Zleceniodawcy. Specjalista z Systemax jednokrotnie przeszkoli pracowników prowadzących tę ewidencję.
 4. Sporządzanie w ustalonych przepisami prawnymi terminach wykazów zawierających rodzaje i ilości zanieczyszczeń wprowadzonych do powietrza, wód i gleby, o których mowa w art.286 ustawy Prawo ochrony środowiska [Dz.U.2001.62.627 ze zmianami] oraz zbiorczych (rocznych) zestawień dotyczących odpadów zgodnie z art.37 ustawy o odpadach (Dz.U.2001.62.628, ze zmianami].
 5. Doradztwo dotyczące możliwości technicznych i organizacyjnych oraz prawno-ekonomicznych związanych z oddziaływaniem Firmy na środowisko naturalne
 6. Szkolenia o tematyce ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju, w tym:
  • wymogi ustawy o ochronie środowiska;
  • wymogi ustawy o odpadach;
  • wymogi ustawy prawo wodne;
  • warsztaty dla pracowników zajmujących się sprawozdawczością w zakresie gospodarczego oddziaływania na środowisko.