BHP, PPOŻ, Pierwsza Pomoc

Kilka ważnych faktów

Wszyscy pracodawcy zatrudniający powyżej dziesięciu pracowników powinni utworzyć profesjonalną służbę bhp (art. 23711 Kodeksu pracy). Istnieje możliwość powierzenia tych obowiązków specjalistom spoza zakładu pracy. Outsourcing w zakresie służby bhp prowadzony zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Rady Ministrów z 2 listopada 2004r. [Dz.U.04.246.2468 ze zmianami] stanowi często mniej kosztowne i jednocześnie bardziej skuteczne rozwiązanie dla pracodawców niż etatowy pracownik. Nasz zespół specjalistów posiada najwyższe kwalifikacje zawodowe, wynikające z ukończenia studiów kierunkowych, które jest poparte praktyką w firmach różnych branż. Dzięki pracy zespołowej i możliwości wymiany doświadczeń możemy tworzyć dla Państwa indywidualne rozwiązania, najlepiej dostosowane do specyfiki i wielkości Firmy.

Co zyskasz zamawiając usługi

SZKOLENIA

 • szkolenia BHP dla pracowników wszystkich szczebli (szkolenia wstępne i okresowe) realizowane w różnych formach – w tym z wykorzystaniem Internetu;
 • szkolenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy w zakładach pracy – warsztaty praktyczne z wykorzystaniem fantoma do sztucznego oddychania oraz środków opatrunkowych i przyrządów resuscytacyjnych;
 • szkolenia w zakresie bezpiecznej obsługi substancji chemicznych;
 • szkolenia związane z kontaktem z azbestem;
 • szkolenia – ćwiczenia ewakuacji w sytuacji zagrożenia (ppoż., alarm bombowy, alarm chemiczny itp.);
 • szkolenia w zakresie ergonomii stanowisk pracy;
 • szkolenia w zakresie metodyki prowadzenia instruktaży stanowiskowych.

OBSŁUGA BIEŻĄCA

 • zgłoszenia pracodawcy do PIP i San-Epid oraz korespondencję wynikającą z kontroli tych organów;
 • badanie okoliczności i przyczyn oraz dokumentowanie wypadków przy pracy; dokumentowanie wypadków w drodze do pracy lub z pracy;
 • udokumentowaną ocenę ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy.

AUDYTY I PRZEGLĄDY

 • auditowaniu stanu bhp pod kątem zgodności z wymogami prawa oraz rzeczywistych zagrożeń;
 • ocenę ergonomii na stanowiskach pracy; ocenę maszyn i urządzeń pod katem minimalnych wymagań bhp;
 • okresowe przeglądy stanu BHP. OPRACOWANIA I INSTRUKCJE, opracowywanie procedur i instrukcji bhp, w tym w wersji graficznej;
 • prowadzenie wymaganych rejestrów bhp (wypadków przy pracy, czynników szkodliwych i rakotwórczych, czynników chemicznych, chorób zawodowych);
 • bieżące przeglądy w zakresie ochrony przeciwpożarowej;
 • opracowywanie wymaganych instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, wraz z wyznaczaniem stref zagrożenia wybuchem.

WIELE PRAKTYCZNYCH PORAD

 • doradztwo w doborze i zakupie ochron osobistych, oznaczeń bhp i ppoż., sprzętu ratunkowego oraz podręcznego sprzętu ppoż.;
 • bieżący serwis informacyjny w zakresie zmian w przepisach i regulacjach prawnych dotyczących bhp i ppoż., w tym dyrektyw Unii Europejskiej.

Dodatkowo

 • We współpracy z naszymi partnerami realizujemy: badania profilaktyczne pracowników (medycyna pracy – tylko we Wrocławiu);
 • pomiary czynników szkodliwych na stanowiskach pracy (akredytowane laboratorium higieny pracy).

Usługi mogą mieć charakter stałego serwisu, działań o charakterze okresowym lub jednorazowym – w zależności od Państwa potrzeb i wymogów prawnych.

Dla Twoich potrzeb

Ceny usług są ustalane indywidualnie, po rozpoznaniu Państwa potrzeb i oczekiwań oraz specyfiki, lokalizacji i wielkości Firmy.

Rozpocznij od kontaktu z konsultantem - mamy dla Ciebie optymalne rozwiązanie.