Szkolenia stacjonarne BHP

Szkolenia bhp mogą mieć charakter obligatoryjny (wynikający z przepisów) i fakultatywny (wynikający z potrzeby firmy).

Szkolenia obligatoryjne bhp prowadzimy na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkoleń w dziedzinie bhp [Dz.U.04.180.1860, zm.: Dz.U.05.116.972, Dz.U.07.196.1420]. 

Szkolenia stacjonarne mogą być stosowane dla wszystkich grup pracowników. Dla szkolenia wstępnego oraz szkolenia okresowego na stanowiskach robotniczych, jest to jedyna, dopuszczona prawem forma.

Szkolenia wstępne - instruktaż ogólny, wymagany na każdym stanowisku pracy od pierwszego dnia zatrudnienia pracownika. Podlegają im także praktykanci i osoby zatrudnione do pracy czasowej (tzw. leasing pracowniczy). Szkolenie to prowadzimy w naszej sali, w stałych terminach: poniedziałki i środy od godziny 8:00, po przyjęciu zgłoszenia kandydatów. Zgloszenia można składać telefonicznie (607 967 401) lub drogą e - mailową: biuro@stystemax.pl

Szkolenia wstępne - instruktaż stanowiskowy, wymagany na każdym stanowisku pracy, na którym pracownik jest narażony na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych oraz na stanowiskach robotniczych; instruktażowi temu podlegają również praktykanci i osoby zatrudnione do pracy czasowej (leasing pracowniczy). Instruktaż ten prowadzi wyznaczona przez pracodawcę osoba kierująca pracownikami lub pracodawca. Warunkiem zgodnego z prawem prowadzenia instruktażu jest udokumentowanie odpowiednich kwalifikacji i doświadczenia zawodowego szkolących. Nasze szkolenie w zakresie metodyki instruktażu stanowiskowego / ogólnego umożliwia uzyskanie tych kwalifikacji. Zapobiega jednocześnie podważaniu przeprowadzonych instruktaży przez organy kontrolne. Daje też konkretne oszczędności, wynikające z podniesienia kompetencji pracowników.

Szkolenia okresowe, wymagane są na wszystkich stanowiskach pracy.

Czas ich trwania i forma zależy od stanowiska, na którym jest zatrudniona szkolona osoba i wynika z obowiazujacych przepisów.

Prowadzimy szkolenia okresowe dla pracowników na stanowiskach:

  • kierowniczych i pracodawców (16 godzin lekcyjnych)
  • inżynieryjno-technicznych (16 godzin lekcyjnych)
  • administracyjno-biurowych i innych (pokrewnych) (8 godzin lekcyjnych)
  • robotniczych (8 godzin lekcyjnych)

Szkolenia okresowe prowadzimy w uzgodnionych miejscach i terminach dla jednolitych grup słuchaczy. Umożliwia to odpowiednie przygotowanie merytoryczne szkolenia i zapobiega znudzeniu uczestników.

Dla stanowisk nierobotniczych proponujemy sorawdzić także nasze szkolenia e-learningowe, Pozwoli to na oszczędność czasu i pieniędzy.

Trzecią formą rekomendowanych szkoleń jest połaczenie szkolenia e-learningowego i szkolenia stacjonarnego (tzw. blended learning). Jest on obecnie uznany za najbardziej efektywną na świecie metodę szkolenia dorosłych. Dzięki zaangażowaniu Uczestnika w szkolenie e-learningowe, wymagajace rozwiązania szeregu zagadek i quizów oraz testu podsumowującego wiedzę, uzyskuje on niezbędne podstawy teoretyczne. Przeprowadzone po takim szkoleniu warsztaty praktyczne mogą być niemal w całości poświęcone na rozwiązywanie konkretnych problemów, z którymi zmagają się Uczestnicy w swojej zawodowej praktyce. Znacznie poprawia to ich kompetencje w radzeniu sobie w codzienności funkcjonowania Firmy / Instytucji. Zwiększenie sprawności Uczestników przynosi Pracodawcy konkretne rezultaty w sferze materialnej i organizacyjnej. Podnosi też morale pracowników sprzyjając kształtowaniu odpowiedniej atmosfery w pracy.

Szkolenia fakultatywne bhp dotyczą specyfiki funkcjonowania przedsiębiorstwa, rodzaju stosowanych materiałów a także szczególnych sytuacji - np. związanych z wypadkiem przy pracy.

Mamy doświadczenie w prowadzeniu szkoleń w zakresie:

  • pracy z azbestem
  • pracy hakowych
  • kontaktu z substancjami niebezpiecznymi (np. substancje żrące, łatwopalne)
  • prac szczególnie niebezpiecznych (zakład "pod ruchem", ograniczone przestrzenie, substancje niebezpieczne, prace na wysokości, prace pożarowo - niebezpieczne).

Szkolenia są dostosowywane do specyfiki zamawiającego - tylko wtedy przynoszą zamierzony skutek. Cenę tych szkoleń ustalamy zatem także indywidualnie.

Zamówienia przyjmujemy telefonicznie (607 967 401), e-mailem lub przez formularz kontaktowy. Chętnie i bezpłatnie pomożemy także w rozpoznaniu rzeczywistych potrzeb szkoleniowych.